Podmínky a pravidla závodu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává každý účastník závodu pořádaného Diakonií Rolnička (Pořadatel), souhlas se zpracováním a využitím svých osobních údajů pro účely organizace a realizace závodu, včetně evidence výsledků závodu, dále pro marketingové účely pořadatele, a to včetně e-mailové a poštovní adresy a/nebo telefonního čísla uvedeného v registračním formuláři. Součástí tohoto souhlasu je též souhlas s ukládáním osobních údajů účastníka na nosiče dat, vyhledávání v nich, předávání třetím osobám (smluvním partnerům) a další nakládání s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů (GDPR). Účastník závodu souhlasí, aby jeho osobní údaje byly Pořadatelem použity i za účelem zasílání informací o činnosti Diakonie Rolnička a pozvánek na další akce pro veřejnost pořádaných Pořadatelem.

Každý účastník závodu dále dává vyplněním a odesláním registračního formuláře Pořadateli bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu, tj. především pořízených před závodem, během závodu i v jeho cíli v jakékoliv formě a bez omezení pro účely marketingu, reklamy a propagace Pořadatele, jeho činnosti, akcí a závodů pořádaných Pořadatelem nebo v jeho kooperaci, jakožto i pro účely marketingu, reklamy a propagace jeho obchodních partnerů, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. Účastník dává současně svolení k užití a rozšiřování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu a jejich rozmnoženin v jakékoli podobě za účelem reklamy a propagace Pořadatele a jeho obchodních partnerů, též například v tiskové reklamě (letáky, brožury, plakáty, billboardy), v elektronických médiích (internet) a v audiovizuálních reklamních spotech.

Účastník prohlašuje, že vyplněné údaje v přihlášce jsou úplné, přesné a pravdivé.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Diakonie Rolnička je Správcem osobních údajů a nakládá s nimi v souladu s evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů.

Proč a jaké osobní údaje zpracováváme?
Všechny poskytnuté osobní údaje zpracováváme jen pro účely organizace dobročinného závodu Dobroběh, pro komunikaci s registrovanými běžci/dárci a pro následné zasílání newsletterů o dění v Diakonii Rolnička. Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení (pro identifikaci běžce/dárce),
 • datum narození (pro kontrolu zařazení do správné věkové kategorie u běžeckých závodů),
 • e-mail (pro komunikaci s běžcem/dárcem i pro následné zasílání newsletterů o dění v Diakonii Rolnička),
 • telefon (pro komunikaci s běžcem/dárcem ohledně organizace Dobroběhu),
 • adresa trvalého bydliště (pro případné vystavení potvrzení o daru v případě zájmu ze strany běžce/dárce),
 • číslo účtu (pro identifikaci platby).

Komu poskytujeme vaše osobní údaje?
V žádném případě Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci umožňují. V případě účastníků Dobroběhu se jedná o tyto smluvní partnery:
1. Stopnito.cz - umožňuje nám on-line registraci běžců na Dobroběh
2. Mailchimp - umožňuje nám následnou komunikaci s běžcem/dárcem v podobě zasílání newsletterů (z odběru newsletteru je možné se odhlásit prostřednictvím odkazu zveřejněného v každém z newsletterů)

Jaká jsou vaše práva?

 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce (Diakonie Rolnička.) zpracovává,
 • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování (např. odhlášením z odběru newsletteru),
 • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas s podmínkami a pravidly závodu

Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřuje každý účastník závodu pořádaného Diakonií Rolnička svůj souhlas s pravidly a podmínkami závodu.

Účastník zejména souhlasí s tím, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí a je si vědom(a), že Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu. Dále prohlašuje, že bere na vědomí pravidla závodu, zejména nepřevoditelnost a nevratnost startovního poplatku, který je darem pro dobrovolnické centrum Diakonie Rolnička, a povinnost zdravotního pojištění.

Obecná pravidla závodu

Běžci do 15 let se mohou účastnit pouze v doprovodu účastníka staršího 18 let (s výjimkou dětských tras, které jsou přímo určeny běžcům mladším 15 let). 

Běžci do 18 let, kteří se chtějí účastnit závodů Dobroběh klasika (6,7 km) a Dobroběh army (6,5 km), musí mít podepsaný souhlas s účastí na závodě zákonným zástupcem. Formulář souhlasu zákonného zástupce poskytně Pořadatel při registraci běžce mladšího 18-ti let.

Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.

Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.

Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.

Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýkoliv údajů na webových stránkách dobrobeh.rolnicka.cz bez předchozího upozornění.

Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.

Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi nebo na zádech a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.

Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.

Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.

Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

Registrace

Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.

Registrace je možná pouze skrz on-line registrační formulář na internetových stránkách Pořadatele a/nebo místech určených Pořadatelem.

Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele.

Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný, nevratný ani ho nelze převést na jinou osobu a závod.

Registrační poplatek (bez ceny za doplňkové zboží) je darem na činnosti dobrovolnického centra Diakonie Rolnička, v jehož prospěch je výtěžek Dobroběhu určen. V případě zájmu ze strany dárce vystaví Diakonie Rolnička dárci potvrzení o daru, které lze využít pro snížení základu pro výpočet daně z příjmů za příslušný rok. K vystavení potvrzení potřebuje Diakonie Rolnička trvalou adresu dárce. Více informací zde.

Doplňkové zboží jako tričko za zvýhodněnou cenu, musí být součástí objednávky registrace na závod. Jejich zpětné dokoupení není možné. V den konání závodu na místě je možné dokoupit doplňkové zboží za plnou cenu.

Registrace k závodu (objednávka) nezaplacená do 10 kalendářních dnů od jejího vytvoření bude automaticky zrušena.